ემოციური ინტელექტის განმავითარებელი თერაპია ხელს უწყობს ბავშვებში თვითცნობიერებისა და თვითრეგულაციის უნარების, სოციალური ცნობიერებისა და კომუნიკაციის უნარების განვითარებას. აღნიშნული თერაპია ქმნის საფუძველს ბავშვის ემოციური ინტელექტის განვითარებისათვის.